Čističky odpadových vôd

BIOLOGICKÉ ČISTENIE

ODPADOVÝCH VÔD Z AUTOUMYVÁROK,

AUTOSERVISOV A ČERPACÍCH STANÍC

pomocou systému BioČOV 1000 E.

 

Biologická čistička odpadových vôd je špeciálne určená na čistenie  odpadových vôd z autoumyvárni a autoservisov.

Systém pracuje na prirodzenom odbúravaní ropných látok pomocou špeciálne vypestovaných kmeňov odolných baktérii, ktoré sú používané pri ropných haváriách.

Celý systém pozostáva z Bioreaktora a usadzovacích nádrží, v ktorých dochádza k usadzovaniu kalov a k odbúraniu ropných látok ako z vody, tak i z kalov. V bioreaktore dochádza riadeným procesom k výnosu nových baktérií z lôžka a k prekysličovaniu vody, ktorá je ďalej dopravovaná do nádrží, čím sú zabezpečené optimálne pracovné podmienky pre baktérie v celom objeme. "Biologický trávnik" vytvorený v celom objeme premieňa znečisťujúce látky na životnú energiu, kyselinu uhličitú a na neškodné minerálne soli rozpustné vo vode.

Tento biologicko-elektronický systém je odolný voči:

-          zimnému zasoľovaniu odpadovej vody

-          dlhšej nečinnosti umyvárky (do 14 dní). Pri dlhšej nečinnosti umyvárky je možno baktérie prikŕmiť špeciálnou, ale veľmi lacnou látkou raz za 1 týždeň.

Najväčšie výhody nášho systému BioČOV 1000E:

-          netreba zaobstarávať - a platiť flotačné chemikálie, ktoré sú potrebné pre prevádzku bežných chemických ČOV

-          úplne zbaví prevádzkovateľa všemožných údržbových prác

-          netreba odvážať (a platiť) do spaľovne špeciálny odpad z flotačnej jednotky

-          kaly z usadzovacích nádrží možno vyvážať na bežnú skládku (predtým je potrebné vykonať rozbor kalu), čo je asi 10-násobne lacnejšie ako pri odpadoch z chemickej ČOV.

Horeuvedené body Vám ušetria jedného človeka (čo predstavuje na mzdových nákladoch za 1 rok asi 400.000,- Sk), ktorý by sa inak musel starať o chod zariadenia, dopĺňanie chemikálií a likvidáciu zapáchajúceho flotačného odpadu.

-          voda v nádržiach nezapácha, nakoľko je trvale prekysličovaná

-          vyčistí vody znečistené ropnými látkami, ktoré môžu byť aj emulgované šampónmi

-          nezaťažuje životné prostredie produkciou špeciálnych kalov

-          vysoká energetická účinnosť (inštalovaný príkon iba 1,5 kW)

-          minimálne nadzemné priestorové nároky  (2 x 1 m)

-          prevádzkové náklady sú niekoľkokrát nižšie ako pri doterajších ČOV, cca 20.000/rok, v čom je zahrnutá spotreba elektrickej energie a násada baktérií, ktoré je potrebné doplňovať raz za rok.

Pre tieto mnohé výhody si zvolilo našu ČOV cez 50 zákazníkov a medzi nimi aj petrolejárske firmy ako AVANTI a OMV pre svoje umyvárky.

Základy biologického čistenia    

Veľká časť organických nečistôt odpadových vôd je tvorená rozpustenými a veľmi jemne rozptýlenými čiastkami, ktoré sa v sedimentačných nádobách neusadia. Pomocou biologických postupov je možné aj tieto látky odstrániť z odpadových vôd.

Pri biologickom čistení odpadových vôd sú organické látky pohlcované drobnými živočíchmi, hlavne určitými hlienotvornými baktériami. Tieto sa veľmi rýchlo rozmnožujú a vytvárajú tak "biologický trávnik" v celom objeme usadzovacích nádrží, ktorý premieňa znečisťujúce látky na kyselinu uhličitú a na minerálne soli rozpustné vo vode.

Z usadených kalov sú takisto odstránené ropné látky, takže po vybraní a vysušení môžu byť vyvezené na skládku ako domový odpad.          

Jedným zo základných predpokladov funkcie biologickej ČOV je používanie biologicky odbúrateľných šampónov a voskov, ktoré nájdete v ponuke našej firmy.   

Základné stavebné požiadavky pre biologickú ČOV  

Keďže čistiaci proces prebieha v celom objeme usadzovacích nádrží, je nutné ich objem navrhnúť podľa množstva produkovanej vody.

Z nutnej doby zdržania vody medzi prvou a poslednou nádržou vychádza nasledovné rozloženie nádrží:          

-           portálové linky: 3 x 10 m3      

-           tunelové linky, umyvárky pre nákladné autá: 5 x 12 m3

-           ručné umývanie: 2-3 x 10 m3 (podľa počtu umývacích miest a predpokl. počte umytých áut), ak sa predpokladá umývanie motorov je potrebné rátať s troma nádržami.

-           umývacie centrá treba riešiť individuálne, podľa požiadaviek na množstvo a kvalitu vody

Optimálne je keď sú nádrže valcového tvaru, v ktorých dochádza k účinnému vírivému usadzovaniu vznášajúcich sa nečistôt. Z prevádzky niekoľko desiatok zariadení vieme, že je postačujúce použiť nádrže s obdĺžnikovou podstavou (napr. Artepstav Bánovce nad Bebravou 038-7682186)

Je veľmi vhodné zaradiť medzi zberný kanál a usadzovacie nádrže jednu záchytnú nádrž s horným odtokom o objeme asi 3 m3, kde sa zachytáva hlavné množstvo pevných nečistôt. Túto nádrž treba situovať tak, aby bola ľahko prístupná na čistenie.

Medzi poslednú usadzovaciu nádrž a výstup do kanalizácie je možné zaradiť gravitačný odlučovač benzínov a olejov, ktorý zlepšuje parametre výstupnej vody a zároveň pôsobí ako poistka pri nadmernom vtoku ropných látok do čistiaceho systému.

Bioreaktor je nutné umiestniť v zateplenej, vetranej miestnosti. K bioreaktoru je potrebné priviesť elektrický prívod (380 V/2 kW) rúru DN 100 ako prepad do zberného kanála pod linkou a rúru DN 100 ústiacu do poslednej usadzovacej nádrže, ktorou je napojené ponorné čerpadlo.

Rozmery bioreaktora sú š 800 mm, h 1280 mm, v 1800 mm.     

Analýzy ukázali, že pri dostatočných objemoch možno bez problémov dosiahnuť nasledovné parametre odpadových vôd z umývacích liniek:

Uhľovodíky - UH menšie ako 5 mg/l     

Chemická spotreba kyslíka menšia ako 250mg/l         

Biologická spotreba kyslíka menšia ako 50 mg/l.         

V spojení s odlučovačom minerálnych látok a kolescenčného filtra na výstupe je hodnota UH vo vode odtekajúcej do kanalizácie menšia ak 2,0 mg/liter. 

Sme pripravený kedykoľvek zodpovedať Vaše prípadné otázky buď telefonicky alebo osobnou konzultáciou. Ochotne Vám odovzdáme naše skúsenosti z mnohých inštalácií.

 

Stavebné požiadavky: